Vsebine in cilji:

Dijaki/dijakinje

razvijajo POIMENOVALNO ZMOŽNOST tako, da
pred sprejemanjem besedil ali po njem predstavljajo pomen danih besed in frazemov iz besedila,
med tvorjenjem besedil poimenujejo prvine stvarnosti … in  pri tem pazijo, da ne ponavljajo istih besed,
prepoznavajo poimenovalne napake v svojih in tujih besedilih ter jih odpravljajo,

SKLADENJSKO ZMOŽNOST razvijajo tako, da
po sprejemanju besedil predstavljajo pomen povedi/zvez povedi ter pretvarjajo skladenjsko zapletene povedi v preprostejše,
med tvorjenjem besedil skladajo besede v povedi, povedi v zveze povedi in replike v zveze replik  – pri tem upoštevajo pomenska in slovnina razmerja ter lenitev po aktualnosti,
prepoznavajo skladenjske napake v svojih in tujih besedilih ter jih odpravljajo,

SLOGOVNO ZMOŽNOST razvijajo tako, da
opazujejo svoje in tuje sporazumevanje v slovenšini v raznih okolišinah, prepoznavajo jezikovne zvrsti in jim doloajo ustrezne okolišine sporoanja, uporabljajo okolišinam ustrezne jezikovne zvrsti ter izražajo mnenje o ustreznosti jezikovnih zvrsti pri drugih govorcih,
po sprejemanju besedila sklepajo o okolišinah nastanka besedila in povedo, iz katerih prvin besedila so jih prepoznali,
pred tvorjenjem besedila analizirajo okolišine sporoanja, med tvorjenjem pa izbirajo njim ustrezne besede, besedne zveze, stavne vzorce ipd.

Standardi znanja

Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2.
Modro (+ rdeče) Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4.
Zeleno (+ modro + rdeče) Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5.
Učna vsebina /cilj Delovni listi Viri in strategije
Pričakovani dosežki/rezultati in kriteriji

Dosezki in kriteriji belo

 1. letnik

Pogovarjanje

Poimenovalna zmožnost

Slogovna zmožnost

Zmožnost nebesednega sporazumevanja

Zmožnost nebesednega sporazumevanja  UL

Skladenjska zmožnost

Skladenjska zmožnost_UL

Glasoslovje_UL

Prozodične prvine besedila

Samoglasniki

Soglasniki (konzonanti)

Samoglasniki in soglasniki

Viri

Viri

 Opisniki
 2. letnik

Beseda_Pomen_besed

Pomenska razmerja med besedami

Pomenska_razmerja_UL

Slogovna_vrednost_besed

Frazemi

Frazemi_DL

Jezikovni priročniki

Izvor_besed

Besedotvorje

Tvorjenost besed

Oblikovna_stran_Besedne_vrste

Samostalniška beseda

Samostalnik_DL

Sam._zaimek,_posamost. prid.DL

Pridevniška_beseda

Pridevniska_beseda_DL

Glagol

Glagol_DL

Nepregibne besedne vrste

 Vir (jezik 2)  Opisniki
 3. letnik

Stavčni členi

Pretvarjanje _BZ_v_stavke

Zveza stavkov

Poved, stavek

Odvisniki

Priredja

DL_Skladnja

Upovedovanje

Ubesediljenje

Govorjeno besedilo

DL_Govorjeno_besedilo

Končna ločila

Nekončna_ločila

Skladnja_utrjevanje

 Vir (jezik 3) Opisniki
 4. letnik  Glej naloge od 1. do 3. letnika.  Opisniki