Vsebine in cilji:

Dijaki/dijakinje

razvijajo PRAVORENO ZMOŽNOST tako, da
poslušajo knjižno izreko in si jo skušajo uzavestiti,

PRAVOPISNO ZMOŽNOST pa tako, da sistematično spoznavajo, nadgrajujejo in utrjujejo pravila o zapisovanju glasov, o deljenju besed, o pisanju prevzetih besed, o pisanju skupaj, narazen ali z vezajem, o rabi velike začetnice in o rabi ločil,
prepoznavajo pravopisne napake v svojih in tujih besedilih, jih odpravljajo in utemeljujejo svoje popravke,
med pisanjem upoštevajo pravopisna pravila.

Učna vsebina /cilj  Delovni listi  Viri in strategije
 Pričakovani dosežki/rezultati in rezultati
 Delovni list belo  Viri in strategije belo  Dosezki in kriteriji belo
 1. letnik

Pravopis 1

Velika in mala začetnica

Imena bitij

Pisanje skupaj-narazen

Viri Opisniki
 2. letnik Tvarna_stran_besed Vir (jezik 2) Opisniki
 3. letnik

Samoglasniki in soglasniki (utrjevanje)

Prozodične prvine jezika

Končna in nekončna ločila

Pika, vprašaj, klicaj, tri pike

Vejica

Podpičje, dvopičje, pomišljaj, oklepaj

Narekovaj in zapis premega govora

Stičnost ločil

Vir (jezik 3)

Za utrjevanje glej tudi naloge v 1. in 2. letniku.

Opisniki
 4. letnik  Glej naloge od 1. do 3. letnika.