Vsebine in cilji:

Dijaki/dijakinje

poslušajo in gledajo vrste posnetih ali odigranih uradnih pogovorov,

berejo vrste uradnih dopisov,

tvorijo (tj. govorno nastopajo in/ali pišejo) enogovorna besedila, dvogovorna, uradna in neuradna besedila.

Standardi znanja

Rdeče Minimalne zahteve, ki so pogoj za oceno 2.
Modro (+ rdeče) Temeljne zahteve, ki so pogoj za oceno 3 ali 4.
Zeleno (+ modro + rdeče) Višje zahteve, ki so pogoj za oceno 4 ali 5.
Učna vsebina /cilj Delovni listi Viri in strategije
Pričakovani dosežki/rezultati in rezultati
 Delovni list belo  Viri in strategije belo Dosezki in kriteriji belo
 1. letnik

Branje enogovornih besedil

Enogovorno in dvogovorno sporazumevanje

Faze sporočanja

Govorjenje in gov. nastop

Poslušanje govornih nastopov

Sporočanje (govorno nastopanje)

Načela uspešnega sporočanja

Načela usp. sporočanja

Sporazumevanje_Dopisovanje

Predstavitev kraja

Predstavitev osebe

Predstavitev osebe, II primer

Predstavitev postopka

Predstavitev naprave

Reklamno besedilo

Uradni dopisi

Uradni_dopisi_UL, II primer

Uradni dopisi_UL

Opravičilo

Vabilo

Zahvala

Viri Opisniki
 2. letnik

Pogajalni pogovor

Referat

Reportaža

Življenjepis

Publicistično poročilo

Javno obvestilo, vabilo, zahvala, opravičilo

Viri in literatura (jezik, 2. in 3. letnik) Opisni kriteriji in standardi znanja (jezik, 2. in 3. letnik)
 3. letnik

 Prepričevalni pogovor

Uradni dopisi (prošnja, prijava, pritožba)

Uradni dopisi (prošnja, prijava, pritožba)_DL

Poljudnoznanstveni članek

Poljudnoznanstveni članek_DL

Komentar

Esej

Seminarska naloga

Viri in literatura (jezik, 2. in 3. letnik) Opisni kriteriji in standardi znanja (jezik, 2. in 3. letnik)
 4. letnik

Zakon, statut, odločba

Zakon,_statut,_upravna_DL

Predavanje

Predavanje_DL

Okrogla miza

Okrogla miza_DL

Besedilo politične propagande

Viri (jezik 4) Opisniki